pull-icon
ورود

دستور زبان

صفحه اصلی/ دستور زبان

بیش از 80 ویدیو یافت شد

دستور زبان افعال to be

علاقه مندی +

دستور زبان افعال to be

دستور زبان افعال to ...


درس سوم

رایگان

دستور زبان قیدها "Adverbs"

علاقه مندی +

دستور زبان قیدها ...

دستور زبان قیدها ...


درس اول

رایگان

دستور زبان ضمایر "Sub and Obj Pronouns"

علاقه مندی +

دستور زبان ضمایر "Sub and...

دستور زبان ضمایر ...


درس دوم

رایگان

دستور زبان صفات ملکی "Possessive Adjectives"

علاقه مندی +

دستور زبان صفات ملکی ...

دستور زبان صفات ملکی...


درس اول

رایگان

دستور زبان اسم ها "nouns"

علاقه مندی +

دستور زبان اسم ها "nouns"

دستور زبان اسم ها ...


درس اول

رایگان