pull-icon
ورود

دستور زبان

صفحه اصلی/ دستور زبان

بیش از 80 ویدیو یافت شد

دستور زبان اسامی "Countable & Uncountable"

علاقه مندی +

دستور زبان اسامی ...

دستور زبان اسامی ...


درس هفتم

رایگان

دستور زبان گذشته کامل "Past Perfect"

علاقه مندی +

دستور زبان گذشته کامل ...

دستور زبان گذشته ...


درس چهارم

رایگان

دستور زبان زمان آینده "be going to"

علاقه مندی +

دستور زبان زمان آینده "be...

دستور زبان زمان ...


درس ششم

رایگان

دستور زبان حال استمراری "Present Continuous"

علاقه مندی +


درس ششم

رایگان

دستور زبان حروف تعریف "A & An"

علاقه مندی +

دستور زبان حروف تعریف "A ...

دستور زبان حروف ...


درس ششم

رایگان

دستور زبان فعل "Can"

علاقه مندی +

دستور زبان فعل "Can"

دستور زبان فعل "Can"


درس پنجم

رایگان

دستور زبان "Punctuation"

علاقه مندی +

دستور زبان "Punctuation"

دستور زبان ...


درس پنجم

رایگان

دستور زبان قیدهای تکرار "Adverbs of frequency"

علاقه مندی +

دستور زبان قیدهای تکرار ...

دستور زبان قیدهای ...


درس چهارم

رایگان

دستور زبان "Present Simple & Present Continuous"

علاقه مندی +

دستور زبان "Present ...

دستور زبان "Present ...


درس سوم

رایگان

دستور زبان "WH Questions"

علاقه مندی +

دستور زبان "WH Questions"

دستور زبان "WH ...


درس چهارم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس دوم

رایگان

دستور زبان افعال کمکی "Modal Verbs"

علاقه مندی +

دستور زبان افعال کمکی ...

دستور زبان افعال ...


درس دوم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس اول

رایگان

واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس اول

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس اول

رایگان

دستور زبان حال ساده " Simple Present"

علاقه مندی +

دستور زبان حال ساده " ...

دستور زبان حال ساده ...


درس سوم

رایگان

دستور زبان صفت ها "Adjectives"

علاقه مندی +

دستور زبان صفت ها ...

دستور زبان صفت ها ...


درس دوم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس دوم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس اول

رایگان

تلفظ ها درس اول

علاقه مندی +

تلفظ ها درس اول

تلفظ ها درس اول


درس اول

رایگان