داستان خرچنگ و مرغ ماهی خوار

خرچنگ و مرغ ماهی خوار-شنیداری سطح متوسط

در این ویدئو داستان یک مرغ ماهی خوار را خواهید دید و در آن با کلماتی مثل ( Tasty) و  (Condition) و ...آشنا میشوید.