آموزش واژگان 10

آموزش واژگان در جمله - سطح ابتدایی

در این ویدئو به بررسی ده فعل پرکاربرد می پردازیم.