آموزش واژگان 8

آموزش واژگان در جمله - سطح ابتدایی

در این ویدئو به بررسی و کاربرد چند حرف اضافه می پردازیم.