آموزش واژگان 7

آموزش واژگان در جمله - سطح ابتدایی

در این ویدئو به بررسی ده صفت و حرف اضافه می پردازیم