آموزش واژگان 6

آموزش واژگان در جمله - سطح ابتدایی

در این ویدئو به بررسی ده صفت در جملات انگلیسی می پردازیم.