آموزش واژگان 5

آموزش واژگان در جمله - سطح ابتدایی

در این ویدئو به بررسی 10 صفت در جملات انگلیسی می پردازیم.