آموزش واژگان 4

آموزش واژگان در جمله - سطح ابتدایی

در این ویدئو به بررسی و کاربرد ده فعل پرکاربرد می پردازیم.