آموزش واژگان 3

آموزش واژگان در جمله - سطح ابتدایی

در این ویدئو به بررسی و کاربرد 10 اسم می پردازیم.