نقل قول مستقیم و غیر مستقیم ( Direct and Indirect Speech)

در این ویدئو نقل قول مستقیم و غیر مستقیم را بررسی و مقایسه میکنیم

در نقل قول مستقیم گفتار شخص را دقیقا و بدون هیچ تغییری بیان می کنیم  و از ” Qoutation marks ”  استفاده میکنیم. در نقل قول غیر مستقیم گفتار افراد را در علامت نقل قول ” ” قرار نمی دهیم و از کلمه that  که نشان دهنده نقل قول غیر مستقیم است استفاده میکنیم .نقل قول غیر مستقیم را همچنین reported speech می نامند.