جملات شرطی نوع سوم (third conditional)

بررسی جملات شرطی نوع سوم (third conditional)

زمان در این نوع از جملات مربوط به گذشته است که برای تصور کردن نتیجه چیزی که در گذشته روی نداده است به کار می رود.