جملات شرطی نوع دوم (second conditional)

بررسی جملات شرطی نوع دوم (second conditional)

از این نوع از جملات شرطی که مربوط به زمان حال می شوند برای چیز هایی که تا حد زیادی غیر ممکن هستند استفاده می کنیم.