جملات شرطی نوع اول (first conditional)

بررسی جملات شرطی نوع اول (first conditional)

ما وقتی از این نوع از جملات شرطی استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد چیز هایی که ممکن است در آیندهاتفاق بیفتند صحبت کنیم.