کاربرد Used to

بررسی و استفاده از عبارت Used to در جملات انگلیسی

عبارت Used to  بیانگرعادت یا عملی است که در گذشته به طور منظم انجام می شده، ولی در حال حاضر آن را انجام نمی دهیم.