عبارت های موصولی(relative clause)

بررسی عبارت های موصولی در گرامر زبان انگلیسی

از عبارت های موصولی برای پیوند دو جمله در زبان انگلیسی و ساخت جمله ای زیباتر و بلند تر و یا افزودن اطلاعات یا توضیحاتی راجع به یکی از ارکان جمله استفاده می شود.