پیشوند و پسوند (Prefix and Suffix)

بررسی کاربرد Prefix and Suffix

اضافاتی هستند که به بعد یا قبل از کلمات اضافه شده و در معنای آن ها تا حدودی تغییر ایجاد می کنند.