زمان حال کامل (present perfect)

بررسی زمان حال کامل (present perfect)

زمان حال کامل (present perfect)  برای بیان عمل یا حالتی به کار می رود که در گذشته شروع شده است و عمل یا اثر آن تا زمان حال یا آینده ادامه دارد.