مالکیت اسم جمع

بررسی مالکیت اسامی جمع (possession)

 هنگامی که مالکیت، متعلق به اشخاص، حیوانات، کشورها و سازمان ها باشد از S' استفاده می شود. برای اسامی جمع...