زمان گذشته ساده(Simple Past)

بررسی و کاربرد زمان گذشته ساده(Simple Past)

در زبان انگلیسی از زمان گذشته ساده(Simple Past)معمولا برای بیان وقایعی که یک یا چند بار در گذشته اتفاق افتاده اند استفاده می شود.