زمان گذشته کامل (Past Perfect)

بررسی زمان گذشته کامل (Past Perfect) در گرامر انگلیسی

زمانی از گذشته کامل استفاده می کنیم که عملی، قبل از عملی دیگر در گذشته به پایان رسیده باشد یا اینکه عملی قبل از یک زمانِ مشخص تمام شده باشد.