سوالات Yes-No

سوالاتی که با Yes و No پاسخ داده میشوند-گرامر سطح ابتدایی

برای سوالی کردن جملاتی که پاسخ آنها بله یا خیر است، از افعال کمکی .... استفاده میشود.