دستور زبان ضمیر نامعین "Anything something"

دستور زبان ضمیر نامعین "Anything something"

دستور زبان ضمیر نامعین "Anything something"