کاربردهای will و won't

در این ویدئو به کاربردهای will و won't می پردازیم-گرامر سطح ابتدایی

افعال کمکی  will و won't کاربرد های متفاوتی دارند.  از این افعال برای قول دادن، پیشنهاد دادن، گرفتن تصمیمات آنی و ... استفاده میشود.