سوال های Wh

بررسی کلمات پرسشی Wh و چگونگی کاربرد آنها-گرامر سطح ابتدایی

 در زبان انگلیسی سوال های Wh بسیار پرکاربرد هستند و  به جز کلمه how ، سایر کلمات پرسشی با حروف wh شروع میشوند.