صفات تفضیلی و عالی

بررسی و چگونگی کاربرد صفات عالی و تفضیلی-گرامر سطح ابتدایی

در زبان انگلیسی از صفات عالی و تفضیلی برای مقایسه کردن دو یا چند چیز یا شخص با هم استفاده میکنیم...