داستان جوجه اردک زشت

جوجه اردک زشت-شنیداری سطح متوسط

در این ویدئو با نحوه تلفظ و كاربرد لغاتی مثل (notice) و (hatch) و...آشنا میشوید.