عبارت های پرکاربرد 3

عبارت های پرکاربرد انگلیسی - سطح متوسط

در این ویدئو چند عبارت پرکاربرد در زبان انگلیسی را بررسی خواهیم کرد.