اسم

در این ویدئو به اسم و انواع گروه های اسمی می پردازیم-گرامر سطح ابتدایی

اسم کلمه ای است که برای نامیدن افراد،اشیاء و مکان ها استفاده می شود.