اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش-گرامر سطح ابتدایی

برای افراد، اشیاء و مکانهایی که می توانیم آنها را بشماریم از اسامی قابل شمارش استفاده می کنیم و برای چیزهایی که نمی توانیم آنها را بشماریم، از اسامی غیر قابل شمارش استفاده می کنیم.