Commencement

واژگان همراه با سخنرانی Steve Jobs - سطح پیشرفته

در این ویدئو با مجموعه ای از لغات، معنا و کاربرد آنها در جملات آشنا خواهید شد.