Pirates of the Caribbean

آموزش واژگان همراه با فیلم - سطح متوسط

این ویدئو، بخشی از فیلم (Pirates of the Caribbean) است که در بخش اول آن، فیلم را بدون زیرنویس و در بخش دوم، همراه با زیر نویس مشاهده خواهید کرد. در بخش سوم لغات کلیدی و معنای آنها را مشاهده خواهید کرد و در بخش پایانی، با اجرای مجدد فیلم بدون زیر نویس، میتوانید خود را  تست کنید.