صفت - adjective

صفت چیست و چه کاری انجام می دهد-گرامر سطح ابتدایی

صفت کلمه‌ای است که اسم را توصیف می‌کند و در انگلیسی همواره قبل از اسم یا بعد از افعال to be به کار می‌رود.