pull-icon
ورود

اصطلاحات فوتبالی

صفحه اصلی/ اصطلاحات فوتبالی/

بیش از 128 ویدیو یافت شد

اصطلاح کلمه"DIRECT KICK"

علاقه مندی +

اصطلاح کلمه"DIRECT KICK"

اصطلاح کلمه"DIRECT ...


اصطلاح کلمه"RED & YELLOW CARDS"

علاقه مندی +

اصطلاح کلمه"RED & YELLOW ...

اصطلاح کلمه"RED & ...


اصطلاح کلمه"PENALTY KICK"

علاقه مندی +

اصطلاح کلمه"PENALTY KICK"

اصطلاح کلمه"PENALTY ...


اصطلاح کلمه"HEADER"

علاقه مندی +

اصطلاح کلمه"HEADER"

اصطلاح کلمه"HEADER"


اصطلاح "Chenge a lot"

علاقه مندی +

اصطلاح "Chenge a lot"

اصطلاح "Chenge a ...


اصطلاح کلمه"TACKLING"

علاقه مندی +


اصطلاح کلمه"PASS"

علاقه مندی +

اصطلاح کلمه"PASS"

اصطلاح کلمه"PASS"


اصطلاح کلمه"FIFA"

علاقه مندی +

اصطلاح کلمه"FIFA"

اصطلاح کلمه"FIFA"


اصطلاح کلمه"FAKE"

علاقه مندی +

اصطلاح کلمه"FAKE"

اصطلاح کلمه"FAKE"


اصطلاح کلمه"FOUL"

علاقه مندی +

اصطلاح کلمه"FOUL"

اصطلاح کلمه"FOUL"


اصطلاح "We were robbed"

علاقه مندی +

اصطلاح "We were robbed"

اصطلاح "We were ...


اصطلاح کلمه"FREE KICK"

علاقه مندی +

اصطلاح کلمه"FREE KICK"

اصطلاح کلمه"FREE ...


اصطلاح کلمه"SHOT"

علاقه مندی +

اصطلاح کلمه"SHOT"

اصطلاح کلمه"SHOT"


اصطلاح کلمه"WORLD CUP"

علاقه مندی +

اصطلاح کلمه"WORLD CUP"

اصطلاح کلمه"WORLD ...


اصطلاح "What a save"

علاقه مندی +

اصطلاح "What a save"

اصطلاح "What a save"


اصطلاح "Squeaky bum time"

علاقه مندی +

اصطلاح "Squeaky bum time"

اصطلاح "Squeaky bum ...