pull-icon
ورود

اصطلاحات فوتبالی

صفحه اصلی/ اصطلاحات فوتبالی/

بیش از 128 ویدیو یافت شد

اصطلاح "TO KICK SOMEONE AROUND"

علاقه مندی +

اصطلاح "TO KICK SOMEONE ...

اصطلاح "TO KICK ...


اصطلاح "TO TAKE SIDES"

علاقه مندی +

اصطلاح "TO TAKE SIDES"

اصطلاح "TO TAKE ...


اصطلاح کلمه  "LEAGUE"

علاقه مندی +

اصطلاح کلمه "LEAGUE"

اصطلاح کلمه ...


اصطلاح "TO BLOW THE WHISTLE ON SOMEONE"

علاقه مندی +

اصطلاح "TO BLOW THE ...

اصطلاح "TO BLOW THE ...


اصطلاح "A GAME PLAN"

علاقه مندی +

اصطلاح "A GAME PLAN"

اصطلاح "A GAME PLAN"


اصطلاح "A GAME CHANGER"

علاقه مندی +

اصطلاح "A GAME CHANGER"

اصطلاح "A GAME ...


اصطلاح "To Pass the ball"

علاقه مندی +

اصطلاح "To Pass the ball"

اصطلاح "To Pass the ...


اصطلاح "To Score a goal"

علاقه مندی +

اصطلاح "To Score a goal"

اصطلاح "To Score a ...


اصطلاح "ّFootball field"

علاقه مندی +

اصطلاح "ّFootball field"

اصطلاح "ّFootball ...


اصطلاح "turf / grass"

علاقه مندی +

اصطلاح "turf / grass"

اصطلاح "turf / ...


اصطلاح "Corner flag"

علاقه مندی +

اصطلاح "Corner flag"

اصطلاح "Corner flag"


اصطلاح "whistle"

علاقه مندی +

اصطلاح "whistle"

اصطلاح "whistle"


اصطلاح "To win the match"

علاقه مندی +

اصطلاح "To win the match"

اصطلاح "To win the ...


اصطلاح "Studium"

علاقه مندی +

اصطلاح "Studium"

اصطلاح "Studium"


اصطلاح "bleachers"

علاقه مندی +

اصطلاح "bleachers"

اصطلاح "bleachers"


اصطلاح "warm-up"

علاقه مندی +

اصطلاح "warm-up"

اصطلاح "warm-up"