pull-icon
ورود

اصطلاحات فوتبالی

صفحه اصلی/ اصطلاحات فوتبالی/

بیش از 128 ویدیو یافت شد

اصطلاح "beat"

علاقه مندی +

اصطلاح "beat"

اصطلاح "beat"


اصطلاح "lost against/to"

علاقه مندی +

اصطلاح "lost against/to"

اصطلاح "lost ...


اصطلاح "they lost to one"

علاقه مندی +

اصطلاح "they lost to one"

اصطلاح "they lost to...


اصطلاح "were beaten"

علاقه مندی +

اصطلاح "were beaten"

اصطلاح "were beaten"


اصطلاح "draw/tie"

علاقه مندی +

اصطلاح "draw/tie"

اصطلاح "draw/tie"


اصطلاح "blowout"

علاقه مندی +

اصطلاح "blowout"

اصطلاح "blowout"


اصطلاح "Kickoff"

علاقه مندی +

اصطلاح "Kickoff"

اصطلاح "Kickoff"


اصطلاح "blue them out"

علاقه مندی +

اصطلاح "blue them out"

اصطلاح "blue them ...


اصطلاح "hand off"

علاقه مندی +

اصطلاح "hand off"

اصطلاح "hand off"


اصطلاح "end run"

علاقه مندی +

اصطلاح "end run"

اصطلاح "end run"


اصطلاح "they were blown out"

علاقه مندی +

اصطلاح "they were blown ...

اصطلاح "they were ...


اصطلاح "it was a close game"

علاقه مندی +

اصطلاح "it was a close ...

اصطلاح "it was a ...


اصطلاح "support"

علاقه مندی +

اصطلاح "support"

اصطلاح "support"


اصطلاح "pitch"

علاقه مندی +

اصطلاح "pitch"

اصطلاح "pitch"


اصطلاح "kick off"

علاقه مندی +

اصطلاح "kick off"

اصطلاح "kick off"


اصطلاح "to tackle"

علاقه مندی +

اصطلاح "to tackle"

اصطلاح "to tackle"