pull-icon
ورود

دستور زبان

صفحه اصلی/ دستور زبان/

بیش از 64 ویدیو یافت شد

دستور زبان اسم ها "nouns"

علاقه مندی +

دستور زبان اسم ها "nouns"

دستور زبان اسم ها ...


درس اول

رایگان

دستور زبان صفات ملکی "Possessive Adjectives"

علاقه مندی +

دستور زبان صفات ملکی ...

دستور زبان صفات ملکی...


درس اول

رایگان

دستور زبان ضمایر "Sub and Obj Pronouns"

علاقه مندی +

دستور زبان ضمایر "Sub and...

دستور زبان ضمایر ...


درس دوم

رایگان

دستور زبان قیدها "Adverbs"

علاقه مندی +

دستور زبان قیدها ...

دستور زبان قیدها ...


درس اول

رایگان

دستور زبان افعال to be

علاقه مندی +

دستور زبان افعال to be

دستور زبان افعال to ...


درس سوم

رایگان

دستور زبان صفت ها "Adjectives"

علاقه مندی +

دستور زبان صفت ها ...

دستور زبان صفت ها ...


درس دوم

رایگان

دستور زبان حال ساده " Simple Present"

علاقه مندی +

دستور زبان حال ساده " ...

دستور زبان حال ساده ...


درس سوم

رایگان

دستور زبان افعال کمکی "Modal Verbs"

علاقه مندی +

دستور زبان افعال کمکی ...

دستور زبان افعال ...


درس دوم

رایگان

دستور زبان "WH Questions"

علاقه مندی +

دستور زبان "WH Questions"

دستور زبان "WH ...


درس چهارم

رایگان

دستور زبان "Present Simple & Present Continuous"

علاقه مندی +

دستور زبان "Present ...

دستور زبان "Present ...


درس سوم

رایگان

دستور زبان قیدهای تکرار "Adverbs of frequency"

علاقه مندی +

دستور زبان قیدهای تکرار ...

دستور زبان قیدهای ...


درس چهارم

رایگان

دستور زبان "Punctuation"

علاقه مندی +

دستور زبان "Punctuation"

دستور زبان ...


درس پنجم

رایگان

دستور زبان فعل "Can"

علاقه مندی +

دستور زبان فعل "Can"

دستور زبان فعل "Can"


درس پنجم

رایگان

دستور زبان حروف تعریف "A & An"

علاقه مندی +

دستور زبان حروف تعریف "A ...

دستور زبان حروف ...


درس ششم

رایگان

دستور زبان حال استمراری "Present Continuous"

علاقه مندی +


درس ششم

رایگان