pull-icon
ورود

دستور زبان

صفحه اصلی/ دستور زبان/

بیش از 64 ویدیو یافت شد

دستور زبان گذشته ساده "Simple Past"

علاقه مندی +

دستور زبان گذشته ساده ...

دستور زبان گذشته ...


دستور زبان گذشته ساده "Simple Past"

علاقه مندی +

دستور زبان گذشته ساده ...

دستور زبان گذشته ...


دستور زبان "Consonant Clusters "

علاقه مندی +

دستور زبان "Consonant ...

دستور زبان ...


درس پنجم

رایگان

دستور زبان گذشته ساده "Simple Past"

علاقه مندی +

دستور زبان گذشته ساده ...

دستور زبان گذشته ...


دستور زبان گذشته ساده "Simple Past"

علاقه مندی +

دستور زبان گذشته ساده ...

دستور زبان گذشته ...


دستور زبان حروف اضافه in, at, on

علاقه مندی +

دستور زبان حروف اضافه in,...

دستور زبان حروف ...


درس دهم

رایگان

دستور زبان گذشته ساده "Past Simple"

علاقه مندی +

دستور زبان گذشته ساده ...

دستور زبان گذشته ...


درس دهم

رایگان

دستور زبان ضمایر اشاره "this, that, these & those"

علاقه مندی +

دستور زبان ضمایر اشاره ...

دستور زبان ضمایر ...


درس دهم

رایگان

دستور زبان گذشته ساده "Past Simple"

علاقه مندی +

دستور زبان گذشته ساده ...

دستور زبان گذشته ...


درس نهم

رایگان

دستور زبان اسم های جمع "Plural"

علاقه مندی +

دستور زبان اسم های جمع ...

دستور زبان اسم های ...


درس نهم

رایگان

دستور زبان "there is & there are"

علاقه مندی +

دستور زبان "there is & ...

دستور زبان "there is...


درس هشتم

رایگان

دستور زبان اسم های مفرد و جمع "Singular & Plural"

علاقه مندی +

دستور زبان اسم های مفرد و...

دستور زبان اسم های ...


درس هشتم

رایگان

دستور زبان حروف اضافه "in, on , under"

علاقه مندی +

دستور زبان حروف اضافه "in...

دستور زبان حروف ...


درس هفتم

رایگان

دستور زبان اسامی "Countable & Uncountable"

علاقه مندی +

دستور زبان اسامی ...

دستور زبان اسامی ...


درس هفتم

رایگان

دستور زبان گذشته کامل "Past Perfect"

علاقه مندی +

دستور زبان گذشته کامل ...

دستور زبان گذشته ...


درس چهارم

رایگان

دستور زبان زمان آینده "be going to"

علاقه مندی +

دستور زبان زمان آینده "be...

دستور زبان زمان ...


درس ششم

رایگان