pull-icon
ورود

دستور زبان

صفحه اصلی/ دستور زبان/

بیش از 64 ویدیو یافت شد

دستور زبان "Inversion"

علاقه مندی +

دستور زبان "Inversion"

دستور زبان ...


درس پنجم

رایگان

دستور زبان "Advance Complaining"

علاقه مندی +

دستور زبان "Advance ...

دستور زبان "Advance ...


درس ششم

رایگان

دستور زبان اصطلاحات پیشرفته "All the rage"

علاقه مندی +

دستور زبان اصطلاحات ...

دستور زبان اصطلاحات ...


درس ششم

رایگان

دستور زبان جملات شرطی نوع صفر "Zero Conditional"

علاقه مندی +

دستور زبان جملات شرطی نوع...

دستور زبان جملات ...


درس هشتم

رایگان

دستور زبان اصطلاحات "Idioms"

علاقه مندی +

دستور زبان اصطلاحات ...

دستور زبان اصطلاحات ...


درس هفتم

رایگان

دستور زبان ساختار پیشرفته "Advanced Structures"

علاقه مندی +

دستور زبان ساختار پیشرفته...

دستور زبان ساختار ...


درس دهم

رایگان

دستور زبان اصطلاحات پیشرفته "Cat got your tongue"

علاقه مندی +

دستور زبان اصطلاحات ...

دستور زبان اصطلاحات ...


درس هشتم

رایگان

دستور زبان اصطلاحات پیشرفته "Give up"

علاقه مندی +

دستور زبان اصطلاحات ...

دستور زبان اصطلاحات ...


درس نهم

رایگان

دستور زبان "Pre-Intermediate - Either-Neither"

علاقه مندی +

دستور زبان ...

دستور زبان ...


درس دوم

رایگان

دستور زبان جملات شرطی "Advanced Third Conditional"

علاقه مندی +

دستور زبان جملات شرطی ...

دستور زبان جملات ...


درس دهم

رایگان

دستور زبان "yes.no question"

علاقه مندی +

دستور زبان "yes.no ...

دستور زبان "yes.no ...


درس سوم

رایگان

دستور زبان افعال مدال "Modal Verbs"

علاقه مندی +

دستور زبان افعال مدال ...

دستور زبان افعال ...


درس سوم

رایگان

دستور زبان کاربرد "used to"

علاقه مندی +

دستور زبان کاربرد "used ...

دستور زبان کاربرد ...


دستور زبان قید های حالت "ADVERBS OF MANNER"

علاقه مندی +

دستور زبان قید های حالت ...

دستور زبان قید های ...


دستور زبان "Intermediate1-Simple Present"

علاقه مندی +

دستور زبان ...

دستور زبان ...


درس ششم

رایگان

دستور زبان "object"

علاقه مندی +

دستور زبان "object"

دستور زبان "object"


درس ششم

رایگان