pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/متوسط

بیش از 96 ویدیو یافت شد

دستور زبان "ING Clauses"

علاقه مندی +

دستور زبان "ING Clauses"

دستور زبان "ING ...


تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس دهم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس دهم

رایگان

واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس نهم

رایگان

دستور زبان جملات مجهول "Passive sentences"

علاقه مندی +

دستور زبان جملات مجهول ...

دستور زبان جملات ...


درس دهم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس دهم

رایگان

اصطلاحات درس دوم

علاقه مندی +

اصطلاحات درس دوم

اصطلاحات درس دوم


درس نهم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس نهم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس نهم

رایگان

دستور زبان مالکیت اسامی جمع "Possession plural"

علاقه مندی +

دستور زبان مالکیت اسامی ...

دستور زبان مالکیت ...


درس نهم

رایگان

اصطلاحات درس سوم

علاقه مندی +

اصطلاحات درس سوم

اصطلاحات درس سوم


درس هفتم

رایگان

واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس هشتم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس هشتم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس هشتم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس هشتم

رایگان

دستور زبان "In order to"

علاقه مندی +

دستور زبان "In order to"

دستور زبان "In order...


درس هشتم

رایگان