pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/مقدماتی

بیش از 80 ویدیو یافت شد

واژگان درس سوم

علاقه مندی +

واژگان درس سوم

واژگان درس سوم


واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس ششم

رایگان

واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس ششم

رایگان

واژگان درس سوم

علاقه مندی +

واژگان درس سوم

واژگان درس سوم


درس ششم

رایگان

دستور زبان "prefix and suffix"

علاقه مندی +

دستور زبان "prefix and ...

دستور زبان "prefix ...


درس هفتم

رایگان

دستور زبان زمان حال "present perfect "

علاقه مندی +

دستور زبان زمان حال ...

دستور زبان زمان حال ...


اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


واژگان درس سوم

علاقه مندی +

واژگان درس سوم

واژگان درس سوم


تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس هفتم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس هفتم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس هفتم

رایگان

واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس هفتم

رایگان

واژگان درس سوم

علاقه مندی +

واژگان درس سوم

واژگان درس سوم


درس هفتم

رایگان

دستور زبان کاربردهای "will & won't"

علاقه مندی +

دستور زبان کاربردهای ...

دستور زبان کاربردهای...


درس هشتم

رایگان