pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/مبتدی

بیش از 64 ویدیو یافت شد

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس پنجم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس پنجم

رایگان

دستور زبان حروف تعریف "A & An"

علاقه مندی +

دستور زبان حروف تعریف "A ...

دستور زبان حروف ...


درس ششم

رایگان

دستور زبان حال استمراری "Present Continuous"

علاقه مندی +


درس ششم

رایگان

دستور زبان زمان آینده "be going to"

علاقه مندی +

دستور زبان زمان آینده "be...

دستور زبان زمان ...


درس ششم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس ششم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس ششم

رایگان

دستور زبان اسامی "Countable & Uncountable"

علاقه مندی +

دستور زبان اسامی ...

دستور زبان اسامی ...


درس هفتم

رایگان

دستور زبان حروف اضافه "in, on , under"

علاقه مندی +

دستور زبان حروف اضافه "in...

دستور زبان حروف ...


درس هفتم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس هفتم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس هفتم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس هفتم

رایگان

دستور زبان اسم های مفرد و جمع "Singular & Plural"

علاقه مندی +

دستور زبان اسم های مفرد و...

دستور زبان اسم های ...


درس هشتم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس هشتم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس هشتم

رایگان

دستور زبان "there is & there are"

علاقه مندی +

دستور زبان "there is & ...

دستور زبان "there is...


درس هشتم

رایگان