pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/مبتدی

بیش از 64 ویدیو یافت شد

دستور زبان اسم های جمع "Plural"

علاقه مندی +

دستور زبان اسم های جمع ...

دستور زبان اسم های ...


درس نهم

رایگان

دستور زبان گذشته ساده "Past Simple"

علاقه مندی +

دستور زبان گذشته ساده ...

دستور زبان گذشته ...


درس نهم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس نهم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس نهم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس نهم

رایگان

دستور زبان ضمایر اشاره "this, that, these & those"

علاقه مندی +

دستور زبان ضمایر اشاره ...

دستور زبان ضمایر ...


درس دهم

رایگان

دستور زبان گذشته ساده "Past Simple"

علاقه مندی +

دستور زبان گذشته ساده ...

دستور زبان گذشته ...


درس دهم

رایگان

دستور زبان حروف اضافه in, at, on

علاقه مندی +

دستور زبان حروف اضافه in,...

دستور زبان حروف ...


درس دهم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس دهم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس دهم

رایگان

دستور زبان گذشته ساده "Simple Past"

علاقه مندی +

دستور زبان گذشته ساده ...

دستور زبان گذشته ...


دستور زبان گذشته ساده "Simple Past"

علاقه مندی +

دستور زبان گذشته ساده ...

دستور زبان گذشته ...


تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


دستور زبان گذشته ساده "Simple Past"

علاقه مندی +

دستور زبان گذشته ساده ...

دستور زبان گذشته ...


دستور زبان گذشته ساده "Simple Past"

علاقه مندی +

دستور زبان گذشته ساده ...

دستور زبان گذشته ...