pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/مبتدی

بیش از 64 ویدیو یافت شد

تلفظ حروف صدا دار

علاقه مندی +

تلفظ حروف صدا دار

تلفظ حروف صدا دار


درس سوم

رایگان

اصطلاحات شمارش اعداد

علاقه مندی +

اصطلاحات شمارش اعداد

اصطلاحات شمارش اعداد


درس سوم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


پادکست درس اول

علاقه مندی +

پادکست درس اول

پادکست درس اول


درس اول

رایگان

پادکست درس دوم

علاقه مندی +

پادکست درس دوم

پادکست درس دوم


درس دوم

رایگان

پادکست درس سوم

علاقه مندی +

پادکست درس سوم

پادکست درس سوم


درس سوم

رایگان

پادکست درس چهارم

علاقه مندی +

پادکست درس چهارم

پادکست درس چهارم


درس چهارم

رایگان

پادکست درس پنجم

علاقه مندی +

پادکست درس پنجم

پادکست درس پنجم


درس پنجم

رایگان

پادکست درس ششم

علاقه مندی +

پادکست درس ششم

پادکست درس ششم


درس ششم

رایگان

پادکست درس هفتم

علاقه مندی +

پادکست درس هفتم

پادکست درس هفتم


درس هفتم

رایگان

پادکست درس هشتم

علاقه مندی +

پادکست درس هشتم

پادکست درس هشتم


درس هشتم

رایگان

پادکست درس نهم

علاقه مندی +

پادکست درس نهم

پادکست درس نهم


درس نهم

رایگان

پادکست درس دهم

علاقه مندی +

پادکست درس دهم

پادکست درس دهم


درس دهم

رایگان

پادکست درس یازدهم

علاقه مندی +

پادکست درس یازدهم

پادکست درس یازدهم


پادکست درس دوازدهم

علاقه مندی +

پادکست درس دوازدهم

پادکست درس دوازدهم