pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/

بیش از 384 ویدیو یافت شد

فیلم درس سوم

علاقه مندی +

فیلم درس سوم

فیلم درس سوم


درس دهم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس دهم

رایگان

دستور زبان کاربرد "used to"

علاقه مندی +

دستور زبان کاربرد "used ...

دستور زبان کاربرد ...


دستور زبان قید های حالت "ADVERBS OF MANNER"

علاقه مندی +

دستور زبان قید های حالت ...

دستور زبان قید های ...


دستور زبان "Intermediate1-Simple Present"

علاقه مندی +

دستور زبان ...

دستور زبان ...


درس ششم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


دستور زبان "object"

علاقه مندی +

دستور زبان "object"

دستور زبان "object"


درس ششم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


واژگان درس سوم

علاقه مندی +

واژگان درس سوم

واژگان درس سوم


تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس ششم

رایگان

دستور زبان "Learn Grammar with TV drama"

علاقه مندی +

دستور زبان "Learn Grammar...

دستور زبان "Learn ...


درس چهارم

رایگان

دستور زبان حال استمراری "Present Continuous"

علاقه مندی +


درس چهارم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس چهارم

رایگان

واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس چهارم

رایگان