pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/

بیش از 384 ویدیو یافت شد

دستور زبان اسم مفعول "Past Participle "

علاقه مندی +

دستور زبان اسم مفعول ...

دستور زبان اسم مفعول...


درس هشتم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس پنجم

رایگان

دستور زبان صفت عالی"Superlative adjectives"

علاقه مندی +

دستور زبان صفت ...

دستور زبان صفت ...


دستور زبان کاربردهای "will & won't"

علاقه مندی +

دستور زبان کاربردهای ...

دستور زبان کاربردهای...


درس هشتم

رایگان

واژگان درس سوم

علاقه مندی +

واژگان درس سوم

واژگان درس سوم


واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس هفتم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس هفتم

رایگان

واژگان درس سوم

علاقه مندی +

واژگان درس سوم

واژگان درس سوم


درس هفتم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس هفتم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس هفتم

رایگان

اصطلاحات شمارش اعداد

علاقه مندی +

اصطلاحات شمارش اعداد

اصطلاحات شمارش اعداد


درس سوم

رایگان

تلفظ حروف صدا دار

علاقه مندی +

تلفظ حروف صدا دار

تلفظ حروف صدا دار


درس سوم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس پنجم

رایگان