pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/

بیش از 384 ویدیو یافت شد

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس پنجم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس هشتم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


واژگان درس سوم

علاقه مندی +

واژگان درس سوم

واژگان درس سوم


واژگان درس سوم

علاقه مندی +

واژگان درس سوم

واژگان درس سوم


درس پنجم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس هشتم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس هشتم

رایگان

واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس هشتم

رایگان

واژگان درس سوم

علاقه مندی +

واژگان درس سوم

واژگان درس سوم


درس هشتم

رایگان

دستور زبان افعال گفتاری"Say-Tell-Speak-Talk"

علاقه مندی +

دستور زبان افعال ...

دستور زبان افعال ...


درس نهم

رایگان

دستور زبان حرف ربط"So that"

علاقه مندی +

دستور زبان حرف ربط"So ...

دستور زبان حرف ...


درس نهم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس نهم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس نهم

رایگان