pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/

بیش از 384 ویدیو یافت شد

دستور زبان افعال to be

علاقه مندی +

دستور زبان افعال to be

دستور زبان افعال to ...


درس سوم

رایگان

تلفظ ها درس اول

علاقه مندی +

تلفظ ها درس اول

تلفظ ها درس اول


درس اول

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس اول

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس دوم

رایگان

دستور زبان صفت ها "Adjectives"

علاقه مندی +

دستور زبان صفت ها ...

دستور زبان صفت ها ...


درس دوم

رایگان

دستور زبان حال ساده " Simple Present"

علاقه مندی +

دستور زبان حال ساده " ...

دستور زبان حال ساده ...


درس سوم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس اول

رایگان

واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس اول

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس اول

رایگان

دستور زبان افعال کمکی "Modal Verbs"

علاقه مندی +

دستور زبان افعال کمکی ...

دستور زبان افعال ...


درس دوم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس دوم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +


درس دوم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس دوم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس دوم

رایگان

اصطلاحات درس دوم

علاقه مندی +

اصطلاحات درس دوم

اصطلاحات درس دوم


درس دوم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس دوم

رایگان