pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/

بیش از 384 ویدیو یافت شد

واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس دوم

رایگان

دستور زبان "WH Questions"

علاقه مندی +

دستور زبان "WH Questions"

دستور زبان "WH ...


درس چهارم

رایگان

اصطلاحات درس دوم

علاقه مندی +

اصطلاحات درس دوم

اصطلاحات درس دوم


درس دوم

رایگان

دستور زبان "Present Simple & Present Continuous"

علاقه مندی +

دستور زبان "Present ...

دستور زبان "Present ...


درس سوم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس سوم

رایگان

دستور زبان قیدهای تکرار "Adverbs of frequency"

علاقه مندی +

دستور زبان قیدهای تکرار ...

دستور زبان قیدهای ...


درس چهارم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس چهارم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس چهارم

رایگان

دستور زبان "Punctuation"

علاقه مندی +

دستور زبان "Punctuation"

دستور زبان ...


درس پنجم

رایگان

دستور زبان فعل "Can"

علاقه مندی +

دستور زبان فعل "Can"

دستور زبان فعل "Can"


درس پنجم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس پنجم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس پنجم

رایگان

دستور زبان حروف تعریف "A & An"

علاقه مندی +

دستور زبان حروف تعریف "A ...

دستور زبان حروف ...


درس ششم

رایگان

دستور زبان حال استمراری "Present Continuous"

علاقه مندی +


درس ششم

رایگان

دستور زبان زمان آینده "be going to"

علاقه مندی +

دستور زبان زمان آینده "be...

دستور زبان زمان ...


درس ششم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس سوم

رایگان